Okresy Polowań

Jelenie szlachetne

a) byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego 
b) łanie - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia 
c) cielęta - od dnia 01 października do końca lutego
 
Jelenie sika (byki, łanie i cielęta)
- od dnia 01 października do dnia 15 stycznia
 
Daniele 
a) byki  - od dnia 01 października do dnia 31 stycznia 
b) łanie i cielęta - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia
 
Sarny 
a) kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września 
b) kozy i koźlęta - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia
 
Dziki 
a) odyńce,wycinki, przelatki i warchlaki - cały rok przy czym za warchlaki uznaje się dziki  od dnia urodzenia  do dnia 31 marca nastepnego roku
b) lochy – od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok,
– na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia;.
 
Muflony 
a) tryki - od dnia 01 października do końca lutego 
b) owce i jagnięta - od dnia 01 października do dnia 15 stycznia
 
Borsuki 
-od dnia 01 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
 
Tchórze i kuny (leśne i domowe)
-od dnia 01 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
 
Jenoty, norki amerykańskie i szopy pracze
-przez cały rok
 
Lisy
-od dnia 01 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok
 
Piżmaki
-od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackichobrębów hodowlanych cały rok
 
Zające szaraki i dzikie króliki 
-od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu do dnia 31 stycznia
 
Bażanty 
a) koguty - od dnia 01 października do końca lutego 
b) kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, na których występuje bażant - od dnia 01 października do dnia 31 stycznia
 
Kuropatwy
-od dnia 11 września do dnia 21 października , a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia
 
Kaczki (krzyżówki, głowienki, cyraneczki, czernice)
-od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 
Gęsi (gęgawy, zbożowe, biało czelne)
-od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 
Łyski
-od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 
Gołębie grzywacze
-od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
 
Słonki
-od dnia 01 września do dnia 21 grudnia
 
Łosie (byki,klepy,łoszaki)
-całoroczna ochrona
 
1. Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach ustawowo wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
2. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
3.Przy ustalaniu okresu polowań, o którym tu mowa w pkt 1-3, przyjmuje się,że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz Soboty.